[ Top ] [ Japanese ]

Potamides yokoyamai, Vicarya yokoyamai

Potamides (Vicarya) yokoyamai (Takeyama, 1933)

Invalid synonym: Vicarya verneuili yokoyamai