[ Top ] [ Japanese ]

Stegodon aurorae

Stegodon aurorae (Matsumoto, 1918)

Invalid synonym: Stegodon akashiensis, Parastegodon akashiensis, Stegodon sugiyamai, Stegodon infrequens, Stegodon kwantoensis