[ Top ] [ Japanese ]

Adulomya sp.

genus Adulomya Kuroda, 1931