[ Top ] [ Japanese ]

subgenus Phytarrhiza (Visiani, 1855) Baker, J. Bot. 35: 212-214 (1887)