[ Top ] [ Japanese ]

Ulmus davidiana var. japonica, Japanese elm(s)

Ulmus davidiana Planchon (1872) var. japonica (Rehder) Nakai (1932)