[ Top ] [ Japanese ]

Dosinia troscheli

Dosinia troscheli Lischke, 1873

Invalid synonym: Phacosoma troscheli, Dosinorbis troscheli