[ Top ] [ Japanese ]

Stegodon sp.

genus Stegodon Falconer, 1847

Invalid synonym: Parastegodon sp.