[ Top ] [ Japanese ]

Palaeoloxodon naumanni, Naumann's elephant

Palaeoloxodon naumanni (Makiyama, 1924)

Invalid synonym: Elephas naumanni, Palaeoloxodon namadicus aomoriensis, Palaeoloxodon namadicus yabei, Palaeoloxodon namadicus naumanni