[ Top ] [ Japanese ]

Praetextellina praetexta

Praetextellina praetexta (Martens, 1865)

Invalid synonym: Macoma praetexta