[ Top ] [ Japanese ]

Entomonotis sp., Monotis (Entomonotis) sp.

subgenus Entomonotis Marwick, 1935