[ Top ] [ Japanese ]

Tetorimya carinata

Tetorimya carinata Hayami, 1959