[ Top ] [ Japanese ]

Shikamaia sp.

genus Shikamaia Ozaki, 1968