[ Top ] [ Japanese ]

Protaetia orientalis, Oriental flower beetle(s)

Protaetia orientalis (Gory and Percheron, 1833)