[ Top ] [ Japanese ]

Pristiterebra tsuboiana

Pristiterebra tsuboiana (Yokoyama, 1922)

Invalid synonym: Noditerebra (Pristiterebra) tsuboiana, Noditerebra tsuboiana