[ Top ] [ Japanese ]

Mytilus tichanovitchi

Mytilus tichanovitchi Makiyama, 1934

Invalid synonym: Tumidimytilus tichanovitchi, Mytilus (Tumidimytilus) tichanovitchi