[ Top ] [ Japanese ]

Monoplex parthenopeus, Giant triton(s)

Monoplex parthenopeus (Salis Marschlines, 1793)