[ Top ] [ Japanese ]

Lepus brachyurus subsp. angustidens

Lepus brachyurus subsp. angustidens Hollister, 1912