[ Top ] [ Japanese ]

Eothenomys smithii, Smith's red-backed vole(s)

Eothenomys smithii Thomas, 1905