[ Top ] [ Japanese ]

Kobayashi-Kasamori Pyroclastic Flow Deposit

Abbr.: Kb-Ks

Invalid synonym: Kobayashi Pyroclastic Flow Deposit, Ks