[ Top ] [ Japanese ]

Lepidocrocite

FeO(OH)

Year of discovery: 1813 (Zlaté Hory (Zuckmantel), Czech), 1955 (Japan)

Locality list: 30 localities of lepidocrocite

Name: Lepidos (Scale) -kroke (fiber) in Greek