[ Top ] [ Japanese ]

Tilia miqueliana, Bohdi tree(s)

Tilia miqueliana Maximowicz (1880)