[ Top ] [ Japanese ]

Reynoutria sachalinensis, Giant knotweed(s)

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai (1922)

Invalid synonym: Fallopia sachalinensis