[ Top ] [ Japanese ]

Hataiyoldia tokunagai var. hayasakai

Megayoldia (Hataiyoldia) tokunagai (Yokoyama, 1925) var. hayasakai Uozumi

Synonym: Megayoldia (Hataiyoldia) tokunagai var. hayasakai, Megayoldia tokunagai var. hayasakai

Invalid synonym: Portlandia (Acilana) tokunagai var. hayasakai, Porlandia tokunagai var. hayasakai, Acilana tokunagai var. hayasakai