[ Top ] [ Japanese ]

Euspira meisensis

Euspira meisensis (Makiyama, 1926)

Possibly a synonym of Euspira pila.

Invalid synonym: Polinices meisensis, Euspira ashiyaensis