[ Top ] [ Japanese ]

Equisetites endoi

Equisetites endoi (Kon'no, 1962)