[ Top ] [ Japanese ]

Chlamys tanassevitschi, Leochlamys tanassevitschi

Chlamys (Leochlamys) tanassevitschi Khomenko, 1934

Invalid synonym: Chlamys daishakaensis, Chlamys iwakiana