[ Top ] [ Japanese ]

Pholadomya brevitesta

Pholadomya brevitesta Nagao, 1943

Invalid synonym: Pholadomya (Bucardiomya) brevitesta, Bucardiomya brevitesta