[ Top ] [ Japanese ]

Guttulina yamazakii

Guttulina yamazakii Cushman and Ozawa, 1930