[ Top ] [ Japanese ]

Euomphalus asanoi, Straparollus asanoi

Straparollus (Euomphalus) asanoi Kase, 1988