[ Top ] [ Japanese ]

Cyclina lunulata

Cyclina lunulata Makiyama, 1926